Przejdź do głównej treści

polityka prywatności

Wszelkie słowa oraz wyrażenia użyte w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu dostępnym na jego stronie internetowej. 

 

Sprzedawca dba o Twoją prywatność, a ochrona danych osobowych wszystkich Kupujących za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego jest sprawą najwyższej wagi. Niniejsza polityka prywatności określa informacje dotyczące zbierania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. Poniżej  znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupujących, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych), dalej „RODO”. Niniejsza polityka prywatności ma charakter jedynie informacyjny – nie jest ona źródłem obowiązków Kupujących.  • Administrator danych osobowych. 
 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Loveink sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 41/79, 50-424 Wrocław, NIP: 8992918253, KRS: 0000954525, zwana dalej Administratorem. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się kontaktować z nami z wykorzystaniem powyższych danych lub za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@loveink.pl.

   

 • Cel przetwarzania. 
 • Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, w szczególności: 

  - w celu wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia na Twoje żądanie działań, przed jej zawarciem;

  - w celu wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą np. wystawiania faktur, rachunków;

  - gdy przetwarzany Twoje dane z uwagi na nasze uzasadnione interesy takie jak: 

  1) ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi;

  2) realizowanie wewnętrznych celów analitycznych lub statystycznych, 

  3) odpowiadanie na wiadomości kierowane do nas drogą e-mail, pocztą tradycyjną, za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób. 

   

  Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez danego Kupującego w Sklepie  • Wykonanie umowy 
 • W celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia na Twoje żądanie działań, przed jej zawarciem, Administrator przetwarza przekazane przez Ciebie dane, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

   

  Podstawa prawna: Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

   

 • Założenie konta oraz obsługa zamówień 
 • W celu założenia zamówienia w Sklepie, Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w zamówieniu, to znaczy imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy. 

  Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Profile w mediach społecznościowych
 •  

  Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w ramach korzystania przez Ciebie z jego profili znajdujących się na portalach społecznościowych m.in. Facebook, Instagram. Dane przekazane w ten sposób przez Ciebie (m.in. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, zdjęcie) Administrator przetwarza w celu promocji swojej działalności i oferowanych przez niego usług oraz prowadzeniu komunikacji w ramach fanpage, w szczególności odpowiedzi na reakcję, komentarze oraz prywatne wiadomości; w celach statystycznych oraz marketingowych tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego m.in. na marketingu produktów własnych, dbaniu o wizerunek marki, zapewniania ciągłości komunikacyjnej. 

   

  Podstawa prawna: Realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   

 • Marketing własny produktów i usług
 • Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celu marketingu produktów i usług własnych, co stanowi realizację jego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na promocji prowadzonej przez nas działalności. 

   

  Podstawa prawna: Realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Newsletter
 •  

  Dane, jakie podajesz Administratorowi w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych o nowościach, produktach i usługach Sklepu, tj. adres e-mail Administrator przetwarza na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. 

   

  Podstawa prawna: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

   

 • Kontakt z Kupującym, obsługa skarg i wniosków
 •  

  W celu obsługi zapytań/żądań, jak również rozpatrywania przedkładanych skarg i wniosków Kupujących kierowanych do Sprzedawcy za pośrednictwem narzędzi przez niego udostępnionych w Sklepie lub z wykorzystaniem tradycyjnych środków korespondencyjnych Administrator przetwarza dane w postaci m.in. imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego lub innych zawartych w kierowanej korespondencji. Przetwarzanie dokonywane jest w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora urzeczywistniającego się w utrzymaniu kontaktu z klientami, właściwej obsługi zgłoszonych żądań, ulepszaniu działalności i świadczonych usług, podnoszeniu satysfakcji Kupujących.  

  Podstawa prawna: Realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   

 • Obrona przed ewentualnymi roszczeniami/dochodzenie ewentualnych roszczeń
 • W związku z tym, iż w ramach prowadzonej przez Sprzedawcę działalności może dojść do sytuacji, w której będziesz kierował do niego roszczenia, albo w której on będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, nazwy firmy lub numeru identyfikacji podatkowej (NIP) by skutecznie dochodzić przysługujących mu praw. 

  Podstawa prawna: Realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Prawa Użytkownika.
 • Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować, że Administrator nie będzie w stanie nawiązać z Tobą współpracy, podpisać umowy lub skontaktować się z Tobą w Twojej sprawie. W każdej chwili masz prawo do: 

  1. żądania informacji w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, 
  2. wglądu do treści swoich danych osobowych, 
  3. ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przez Administratora, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem kontakt@loveink.pl.

   

  Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do Administratora z żądaniem, spełni on to żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

   

  Ze względów technicznych, Administrator potrzebuje zawsze 24h roboczych na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w jego systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od niego w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

 • Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom. 
 • Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym dla realizacji zawieranych umów, Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych m.in. podmiotom współpracującym z Administratorem oraz podmiotom, którym będzie musiał udostępnić informację na podstawie przepisów prawa. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego realizacji. Administrator może przekazać Twoje dane osobowe m.in.: 

  1. przewoźnikom, spedytorom, kurierom - w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu,
  2. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Kupującego,
  3. dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu i świadczonych za jego pośrednictwem usług - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności,
  4. dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • Profilowanie w Sklepie. 
 • Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług w Sklepie. Profilowanie w Sklepie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

   

 •  Czas przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator przechowuje Twoje dane wyłącznie w niezbędnym czasie – Twoje dane zostaną usunięte po realizacji celów, o których mowa w pkt II niniejszej polityki lub po upływie czasu przewidzianego przepisami prawa. 

   

 • Pliki COOKIES.
 • Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na twardym dysku urządzenia, przy pomocy których korzystasz z serwisu. Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies: 

  1. personalizacja strony internetowej;
  2. zapamiętanie danych i wyborów użytkownika;
  3. umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi;
  4. dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej; 
  5. tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi.

   

  W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego.

   

  Możesz zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc za każdym razem otrzymać stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. W tym celu musisz dostosować ustawienia w przeglądarce. Ograniczenia stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. • Zmiana polityki prywatności. 
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności. Aktualna treść polityki prywatności każdorazowo będzie dostępna na stronach serwisu. 

   

   Twój koszyk
   Dziękujemy za kontakt. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe. Dziękujmy za zapis do newslettera Dzięki! Powiadomimy Cię, gdy będzie dostępny! Maksymalna liczba elementów została już dodana Do dodania do koszyka pozostał już tylko jeden produkt Do dodania do koszyka pozostało już tylko [num_items] pozycji.