Przejdź do głównej treści

Regulamin

Regulamin
Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą może nastąpić na dwa sposoby:
 
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedawcą, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedawcy (Loveink spółka z o.o., z/s we Wrocławiu, ul. Krakowska 41/79, 50-424 Wrocław).
W przypadku rezygnacji przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.
 
REGULAMIN
 
SPIS TREŚCI:
 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki zawierania umowy
 4. Rejestracja w sklepie
 5. Prawo odstąpienia od umowy
 6. Rękojmia
 7. Postanowienia końcowe
 
1. Definicje.
 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny:
  Loveink spółka z o.o.
  Krakowska 41/79,
  50-424 Wrocław.
 3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://loveink.pl/pages/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 4. Dane kontaktowe:
  Loveink spółka z o.o.
  Krakowska 41/79,
  50-424 Wrocław
  e-mail: kontakt@loveink.pl.
 5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymieniona w cenniku dostaw, znajdującym się pod adresem loveink.pl/dostaw.
 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 8. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 9. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową związaną z wykonywaniem tatuaży, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 10. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zmianami.
 11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. z późn. zmianami.
 12. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Koszyk – lista produktów sporządzona z prezentowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 14. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 15. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 16. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący, przewoźnik/spedytor/kurier lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://loveink.pl/pages/metody-platnosci.
 18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zmianami.
 19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka) 
 20. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy. 
 21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedawcę w sklepie.
 22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem loveink.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 24. Sprzedawca:
  Loveink spółka z o.o. Krakowska 41/79, 50-424 Wrocław NIP: 8992918253, zarejestrowany i widoczny w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000954525. Konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI S.A. o nr: 48 1050 1575 1000 0092 2172 9032 
 25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. w przypadku Klientów.
 28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna – opisane w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556-576.
 29. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
2. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Klientów, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do Klientów.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w Unii Europejskiej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 6. Dla uniknięcia wątpliwości informacje o produktach dostępnych w Sklepie – w tym oznaczenie ich ceny – nie stanowią oferty, a mają charakter jedynie informacyjny. 
 7. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  • - potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  • - dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedawca informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 10. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 11. Sprzedawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu loveink.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 12. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 13. Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 14. Kupujący zobowiązany jest do:
  • - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • - korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • - niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), 
  • - korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy,
  • - korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • - korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.
 15. Prowadzenie przez Klienta dalszej sprzedaży hurtowej Produktów będących Przedmiotem Umowy w ramach prowadzonej przez niego działalności zostanie uznane za naruszenia zasad dobrych praktyk rynkowych oraz norm etycznych.
 16. W przypadku opisanym w pkt o) powyżej Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia. 
 
3. Warunki zawierania Umowy.
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • - dodanie do koszyka produktu;
  • - wybór rodzaju dostawy; 
  • - wybór rodzaju płatności; 
  • - wybór miejsca wydania rzeczy;
  • - złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedawcy, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedawcy.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym poinformuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedawcy na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 10. Zakupiony Przedmiot Umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w pkt 2 lit. h.
 11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online pod nazwą Przelewy24 jest firma PayPro S.A.


4. Rejestracja.
 1. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego pod warunkiem dokonania uprzedniej Rejestracji, to jest wypełnienia formularza, założenia konta Klienta oraz uzyskania własnego loginu, a także akceptacji Polityki Prywatności Sprzedawcy oraz niniejszego Regulaminu, które dostępne są dla Klienta przed zarejestrowaniem pod adresem www.loveink.pl.
 2. Rejestracja konta Klienta jest nieodpłatna.
 3. W celu rejestracji Konta Klienta, Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Sprzedawca przewiduje umożliwienie Klientom dokonania rejestracji w celu zawarcia Umowy przez konta Klienta. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji konta Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta Klienta, dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji lub usunięcia konta.
 
5. Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://loveink.pl/policies/refund-policy lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. 
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego. 
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcy, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. 
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. W przypadkach określonych w art. 38 Prawa konsumenckiego, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 
6. Rękojmia
 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza swoją odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  • - złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  • chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 6 lit. e).
 9. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  • - oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; 
  • - oświadczenia o odstąpieniu od Umowy; 
  • - żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; 
  • - żądania usunięcia wady.
 11. Brak ustosunkowania się uważa się za uznanie przez Sprzedawcę za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 13. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 14. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 
 15. W terminach określonych w pkt 6 lit. k-l powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 
 16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 17. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 6 lit. k-l, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. 
 18. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 19. Upływ żadnego z terminów do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 20. Sprzedawca o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
 21. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 22. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 
7. Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://loveink.pl/pages/terms-conditions). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 5. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
  Twój koszyk
  Dziękujemy za kontakt. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe. Dziękujmy za zapis do newslettera Dzięki! Powiadomimy Cię, gdy będzie dostępny! Maksymalna liczba elementów została już dodana Do dodania do koszyka pozostał już tylko jeden produkt Do dodania do koszyka pozostało już tylko [num_items] pozycji.