Przejdź do głównej treści

Regulamin konkursu Dziara z Loveink

Regulamin konkursu ”Dziara z Loveink"

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. 1. Organizatorem konkursu „Dziara z Loveink” (dalej: „Konkurs”) jest:

LOVEINK spółka z.o.o.
Krakowska 41/79
50-424 Wrocław
NIP: 5472119099, REGON: 363659976,

zwany dalej „Organizatorem”.

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 3. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora marki „Loveink” (dalej: „Produkty Promocyjne”).
 4. Konkurs trwa od dnia 2 października 2023 r. do dnia 30 października 2023 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

§ 2 [WARUNKI OGÓLNE]

 1. W Konkursie mogą brać udział dwa rodzaje Uczestników:
  1. wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi oraz które zawodowo i profesjonalnie wykonują usługę tatuowania (dalej: "Uczestnik Tatuator")
  2. wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi (dalej: "Uczestnik Tatuowany").
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Koordynatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik Tatuator powinien:
  1. obserwować profil @loveinkpl w serwisie Instagram,
  2. Dodać komentarz pod postem konkursowym "biorę udział".
  3. Udostępnić na swoim profilu w serwisie Instagram przygotowaną przez siebie grafikę ze wzorem tatuażu inspirowanym marką oraz przesłać go na maila: marta@loveink.pl. Wartość zaprojektowanego wzoru nie może przekraczać 800zł po wytatuowaniu (wliczając koszt usługi oraz materiałów użytych podczas tatuowania). Udostępnienie projektu będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z formułą zawartą w Formularzu).
  4. Mieć możliwość wystawienia faktury za usługę wytatuowana wygranego wzoru.
 5. Zamieszczenie Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 6. Grafika stworzona przez Uczestnika Tatuatora::
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktu Promocyjnego,
  3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  4. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
  5. powinna nawiązywać do wzorów i wartości przedstawianych przez Organizatora Konkursu.
 7. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik Tatuowany powinien:
  1. obserwować profil @loveinkpl w serwisie Instagram,
  2. Dodać komentarz pod postem konkursowym z uzasadnieniem, dlaczego on powinien wygrać wytatuowanie wybranego przez siebie wzoru. Komentarz Konkursowy uwzględniający jeden ze wzorów jest automatycznie brany pod uwagę jako głos na dany wzór. Opublikowanie komentarza będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz z wyrażeniem zainteresowania i gotowości na wytatuowanie wzoru. 
 8. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu.
 9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego profilu Instagram Organizatora - @loveinkpl.

§3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznana zostanie następująca nagroda (dalej: „Nagrody”):
  1. 1 miejsce dla Uczestnika Tatuażysty: bon o wartości 400zł do wykorzystania w sklepie hurtowym - https://hurt.loveink.pl/ oraz opłata za wytatuowanie zwycięskiego wzoru w kwocie do 800zl za wykonaną usługę tatuowania. 1. miejsce zostanie wybrane na podstawie odpowiedzi Uczestnika Tatuowanego - najciekawsza odpowiedź uzasadniająca dlaczego Praca Konkursowa powinna zostać wytatuowana na ciele Uczestnika Tatuowanego zostanie wybrana przez Jury. W ten sposób jednocześnie wybrany zostanie zwycięski wzór.
  2. 2 miejsce dla Uczestnika Tatuażysty (wybrane na podstawie ilości głosów Obserwatorów - praca z największa ilością komentarzy) bon w kwocie 300zl do wykorzystania w sklepie internetowym hurt.loveink.pl
  3. 3 miejsce dla Uczestnika Tatuażysty (druga praca z największą ilością komentarzy) otrzyma zestaw prezentowy Loveink.
  4. dla Uczestnika Tatuowanego: wytatuowanie wzoru, na który oddał głos, którego wartość nie przekracza 800zł oraz paczka-niespodzianka kosmetyków firmy Loveink. Wygrana zostanie wyłoniona przez Jury na podstawie odpowiedzi - najciekawsza odpowiedz uzasadniająca dlaczego wzór powinien zostać wytatuowany na skórze Uczestnika Tatuowanego zostanie nagrodzona.
 1. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 2. Laureat Konkursu ma prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 3. Jednemu Uczestnikowi nie może zostać przyznana więcej niż jedna Nagroda.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Spośród nadesłanych przez Uczestników (Tatuażystów) Prac Konkursowych Organizator wybierze do 25.10.2023r. prace, które opublikuje na swoim koncie Instagram @loveinkpl, gdzie obserwatorzy (z których wyłoniony ostanie Uczestnik Tatuowany) wybiorą zwycięzcę poprzez dodanie komentarza z uzasadnieniem wyboru wzoru oraz dlaczego oni ten wzór powinni wygrać.
 2. Na podstawie głosów wyłoniony zostanie 1 Zwycięzca Tatuator oraz 1 Zwycięzca Tatuowany.
 3. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych Prac Konkursowych znajduje się kilka Prac Konkursowych jednego Uczestnika, przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona wyłącznie jedna z nich.
 4. Uczestnik, któremu przysługuje Nagroda (dalej: „Laureat Tatuażysta” oraz "Laureat Tatuowany"), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 1 listopada 2023r. za pomocą stosownej wiadomości na profil Instagramowy, z którego została dodana Praca Konkursowa lub Komentarz Konkursowy.
 5. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 3 listopada 2023 r. na adres marta@loveink.pl, wiadomości email zawierającej:
  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody,
 6. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 5 listopada 2023 r. wiadomości email, o której mowa w ust. 9 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 7. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do 7 dni po wyłonieniu Zwycięzcy.
 8. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust. 7, 10 lub 12 powyżej, zostaną przyznane Uczestnikom, których Prace Konkursowe zajęły kolejne miejsca w głosowaniu Internautów (dalej: Laureaci Rezerwowi).
 9. Ewentualne powiadomienie Laureatów Rezerwowych o wygranej nastąpi do dnia 10 listopada 2023 r. Laureat rezerwowy jest zobowiązany do przesłania wiadomości email, o której mowa w ust. 9 powyżej w terminie do dnia 11 listopada 2023, a wysłanie przysługującej mu Nagrody nastąpi do 7 dni od otrzymania przez Organizatora zamówienia ze skarpetami z printem Zwycięzcy.

§5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie: dwóch przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”).
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
 6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony mailem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie wygranego tatuażu na Zwycięzcy.

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator konkursu.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§7 [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i po jego zakończeniu.

§8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

  1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie:
   1. wykluczania Uczestników Konkursu, oraz
   2. usuwania Prac Konkursowych Uczestników, oraz
   3. anulowania części lub całości głosów uzyskanych przez Prace Konkursowe,

Jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.

 1. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
  1. naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 Regulaminu,
  2. wpływania na wynik głosowania internautów za pomocą specjalnych urządzeń i programów umożliwiających głosowanie automatyczne
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

Twój koszyk
Dziękujemy za kontakt. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe. Dziękujmy za zapis do newslettera Dzięki! Powiadomimy Cię, gdy będzie dostępny! Maksymalna liczba elementów została już dodana Do dodania do koszyka pozostał już tylko jeden produkt Do dodania do koszyka pozostało już tylko [num_items] pozycji.