Przejdź do głównej treści

Regulamin konkursu "Pakuj się do świątecznej paczki"

Regulamin konkursu "Pakuj się do świątecznej paczki"

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Pakuj się do świątecznej paczki” (dalej: „Konkurs”) jest:

LOVEINK spółka z.o.o.
Krakowska 41/79
50-424 Wrocław
NIP: 5472119099, REGON: 363659976,

zwany dalej „Organizatorem”.

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 3. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora marki „Loveink” (dalej: „Produkty Promocyjne”).
 4. Konkurs trwa od dnia 10 listopada 2023 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

§ 2 [WARUNKI OGÓLNE]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Koordynatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. zamieścić w Okresie Trwania Konkursu na profilu Instagramowym Uczestnika pracę konkursową autorskiej grafiki z motywem świątecznym, którą opublikuje na stories, oznaczyć na niej profil Instagramowy Organizatora - @loveinkpl. Dodanie zdjęcia konkursowego będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z formułą zawartą w Formularzu).
  2. Dodać komentarz pod postem konkursowym "Biorę udział".
  3. Wysłać pracę konkursową w formacie .pdf lub .png w bardzo dobrej rozdzielczości wymiarze A6 na maila: marta@loveink.pl
 5. Zamieszczenie Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 6. Stworzone przez Uczestnika grafika:
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktu Promocyjnego,
  3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  4. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 7. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2, 4, 6 ust. 2 Regulaminu.
 8. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego profilu Instagramowego Organizatora - @loveinkpl.

§3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznana zostanie następująca nagroda (dalej: „Nagroda”):
  1. Bon na zakupy o wartości 300 zł w sklepie hurt.loveink.pl oraz 3 sztuki limitowanego świątecznego zapachu Tattoo Butter,
 2. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu ma prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Jednemu Uczestnikowi nie może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Umieszczone przez Uczestników Prace Konkursowe będą oceniane przez Organizatora.
 2. Na podstawie oceny zostanie wyłoniony jeden zwycięzca (dalej: "Laureat").
 3. Uczestnik, któremu przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostanie powiadomiony o wygranej do dnia 24 listopada 2023r. za pomocą stosownej wiadomości na profil Instagramowy, z którego została dodana Praca Konkursowa.
 4. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 27 listopada 2023 r. na adres marta@loveink.pl, wiadomości email zawierającej:
  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody, numeru telefonu. 
 5. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 30 listopada 2023 r. wiadomości email, o której mowa w ust. 4 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 6. Nagroda zostanie wysłana (nadana) Laureatowi do dnia 7 grudnia 2023r.
 7. Nagroda, która nie zostanie przyznana ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust. 5 powyżej, zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Praca Konkursowa zajęła kolejne miejsca w ocenie Organizatora (dalej: Laureat Rezerwowy).
 8. Ewentualne powiadomienie Laureata Rezerwowego o wygranej nastąpi do dnia 10 grudnia 2023 r. Laureat rezerwowy jest zobowiązany do przesłania wiadomości email, o której mowa w ust. 4 powyżej w terminie do dnia 10 grudnia 2023r., a wysłanie przysługującej mu Nagrody nastąpi do dnia 14 grudnia 2023r.

§5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie: dwóch przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”).
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
 6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony mailem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§7 [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i po jego zakończeniu.

§8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

  1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie:
   1. wykluczania Uczestników Konkursu, oraz
   2. usuwania Prac Konkursowych Uczestników, oraz
   3. anulowania części lub całości głosów uzyskanych przez Prace Konkursowe,

Jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.

 1. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
  1. naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 Regulaminu,
  2. wpływania na wynik głosowania internautów za pomocą specjalnych urządzeń i programów umożliwiających głosowanie automatyczne
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

Twój koszyk
Dziękujemy za kontakt. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe. Dziękujmy za zapis do newslettera Dzięki! Powiadomimy Cię, gdy będzie dostępny! Maksymalna liczba elementów została już dodana Do dodania do koszyka pozostał już tylko jeden produkt Do dodania do koszyka pozostało już tylko [num_items] pozycji.