Przejdź do głównej treści

Regulamin projektu "Ambasador marki Loveink"

REGULAMIN PROJEKTU “AMBASADOR MARKI LOVEINK” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1  DEFINICJE POJĘĆ 
 1. LOVEINK – strona internetowa i sklep internetowy prowadzony w domenie www.loveink.pl, którego właścicielem jest Loveink Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000954525, NIP: 8992918253, REGON: 521308602. 
 2. Ambasador LOVEINK – osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystanie danych osobowych przez LOVEINK, a także branie udziału w kampaniach organizowanych przez LOVEINK.
 3. Treści – materiały i wypowiedzi, które ambasador dobrowolnie umieszcza na swoich profilach w social mediach, m.in. na Instagramie i Facebooku, w szczególności recenzje produktów, informacje osobowe, wpisy, ankiety, komentarze, zdjęcia, linki itd. 
 4. Ambasador Marki – osoba fizyczna, która nawiązała współprace z firma LOVEINK za porozumieniem obu stron, w zakresie regulowanym przez poniższy regulamin i przez indywidualne ustalenia oraz która dysponuje mediami własnymi lub kanałami w mediach społecznościowych, w których publikuje treści autorskie. 
 5. Kampania – wszelkie publikowane treści i działania inicjowane organizowane przez Ambasadorów Marki w szczególności świadczenie usługi marketingu rekomendacji na rzecz marki LOVEINK.  

  § 2 WARUNKI WSPÓŁPRACY  

  1. Ambasadorem Marki może zostać osoba:  pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
  1.1. posiada własne kanały w social mediach (m.in. na Instagramie) i aktywnie udzielajaca się w nich;
  1.2. jest tatuatorem. 
  2. Loveink Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyboru Ambasadora Marki i skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie kandydatami.  
  3. Ambasadorem nie może być osoba, która jest obecnym lub byłym pracownikiem lub współpracownikiem Loveink Sp. z o.o. 
  4. Zostanie Ambasadorem Marki jest dobrowolne i odbywa się na zasadach niefinansowej wymiany barterowej, w której zobowiązania każdej ze stron regulowane są przez poniższy regulamin i ustalane są na początku współpracy. 
  5. Współpraca barterowa opiera się na dostarczeniu kosmetyków i produktów marki Loveink Ambasadorowi Marki, w zamian za publikację treści promujących markę Loveink zgodnie z regulaminem. 
  6. Akceptacja Regulaminu przez Ambasadora Marki jest równoznaczna z oświadczeniem, że:  
  6.1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki,  
  6.2. dane opublikowane w zgłoszeniu na platformie Instagram i kolejne publikacje są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich, 
  6.3. jest świadomy odpowiedzialności, jaką może ponieść w przypadku umieszczenia Treści, które nie są jego autorstwa oraz wizerunku osób trzecich do którego nie ma prawa. 
  6.4. wyśle zgłoszenie konkursowe zgodne z regulaminem w terminie do 17 czerwca 2024 roku.
  7. Umowa ambasadorska z Ambasadorem Marki zostanie podpisana na 3 miesiące (25.06.2024 - 25.06.2024), po tym okresie umowa automatycznie zostaje rozwiązana. Ambasador Marki może w każdej chwili rozwiązać współpracę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Informację o chęci rozwiązania współpracy należy przesłać drogą elektroniczną na adres: marta@loveink.pl za potwierdzeniem odbioru. 
     II 
     DANE OSOBOWE 
     § 1  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
     1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby zostać Ambasadorem Marki LOVEINK. 
     2. Administratorem danych osobowych jest Loveink sp. z o.o., właściciel marki LOVEINK.  
     2.1. w celu nawiązania współpracy, dystrybucji produktów, raportowania efektywności prowadzonych Kampanii,
     2.2. w celach marketingowych LOVEINK,
     2.3. w celu przesyłania przez LOVEINK na adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Ambasadora informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez LOVEINK, a także w celu wysyłki paczek kurierskich z produktami marki.
     3. Warunkiem przystąpienia do programu przez Ambasadora Marki jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, poprzez akceptację regulaminu.  
     § 2 ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH 
      1. Ambasador Marki ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych. Żądanie poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia danych należy wysłać na adres mailowy: marta@loveink.pl.
      2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi  przepisami,  w  tym  w  szczególności  zabezpieczy  je  przed  udostępnieniem  osobom  nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
       III 
       ZASADY PUBLIKACJI TREŚCI 
       § 1
       1. Przystąpienie do projektu jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Tym samym, każda osoba, która przystąpiła do programu jest świadoma zasad współpracy jakie opisane są w niniejszym Regulaminie.
       2. Akceptując niniejszy Regulamin, Ambasador Marki zobowiązuje się do przestrzegania zasad publikacji Treści.
       3. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować zakończeniem współpracy z Ambasadorem Marki. 
        § 2
        1. Ambasador publikując stworzone przez siebie lub otrzymane materiały, dzieli się ze swoimi followersami (osobami obserwującymi jego blog, profil na instagramie, profil na FB, profil na Tik Toku, kanał na snapchacie i inne) szczerymi opiniami na temat recenzowanego produktu. 
        2. Ambasador Marki ma obowiązek każdorazowo zapoznać się z otrzymanym od LOVEINK produktem i informacjami o nim. 
        3. Ambasador Marki aktywnie odpowiada na zaproszenia do recenzowania nowych produktów, które go interesują oraz dotrzymuje wskazanych terminów. 
        4. Ambasador Marki rekomenduje tylko te produkty, do których jest przekonany oraz tylko te, które zasługują w jego ocenie na pozytywną opinię. Ambasador Marki ma prawo odmówić recenzowania produktu, jeśli produkt nie spełnia jego oczekiwań. Obowiązkiem Influencera jest wtedy odesłanie na własny koszt produktu, jaki miał być recenzowany, a nie sprostał jego oczekiwaniom. Produkt należy odesłać przesyłką rejestrowaną na adres: Loveink Sp. z o.o., Krakowska 41/79, 50-424 Wrocław,  z dopiskiem: Ambasador. 
        5. Ambasador Marki zobowiązuje się do powstrzymania od negatywnych, niezgodnych z rzeczywistością opinii o produkcie, który zdecydował się rekomendować. Ambasador Marki zobowiązuje się nie wygłaszać naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich wypowiedzi niezwiązanych z marką LOVEINK oraz zobowiązuje się nie używać słów wulgarnych, obraźliwych, jak również powstrzymać się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich. 
        6. Ambasador Marki stosuje się do wytycznych marki, jeśli takowe się pojawią, które w precyzyjny sposób określają zasady opracowania treści lub opowiedzenia o właściwościach produktu i wartościach marki. 
        7. Ambasador Marki wykazuje się kreatywnością w tworzonym przez siebie kontencie mającym na celu przybliżyć rekomendowany produkt oraz wartości marki swoim fanom. 
        8. Ambasador Marki publikuje treści w swoich kanałach social media samodzielnie bądź może tworzyć je z wykorzystaniem oficjalnych materiałowych pochodzących od firmy Loveink Sp. z o.o.  

         

        IV 
        PRZEBIEG WSPÓŁPRACY
        § 1

         ZOBOWIĄZANIA AMBASADORA MARKI 

         1. Ambasador Marki zobowiązany jest do promowania marki LOVEINK przez czas trwania współpracy poprzez:  
         1.1. zamieszczenie treści promujących markę w swoich kanałach social media recenzowanie produktów otrzymanych od marki LOVEINK, 
         1.2. oznaczanie profili firmowych LOVEINK na zdjęciach ukazujących produkty marki LOVEINK, 
         1.3. informowanie swoich followersów (osób śledzących) o obecnych promocjach i kodach zniżkowych w sklepie internetowym LOVEINK,
         1.4. publikację min. 2 rolek i 1 posta na Instagramie w ciągu 3 miesięcy trwania współpracy,
         1.5. minimum 10 Insta Stories w ciągu 3 miesięcy trwania współpracy,
         1.6. przygotowanie projektu wlepek A5,
         1.7. przygotowanie projektu pocztówki,
         1.8. 2 artykuły na bloga: „O Mnie” i „O Moim Stylu” w ciągu 3 miesięcy trwania współpracy.
          2. Akceptując niniejszy Regulamin Ambasador Marki zobowiązuje się do: 
          2.1. przestrzegania praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych LOVEINK oraz innych podmiotów, 
          2.2. powstrzymywania się od czynności, które naruszałyby prywatność oraz dobra osobiste innych,  
          2.3. niewykorzystywania botów, robaków, wirusów lub innych kodów komputerowych, plików, programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Strony.
          3.Naruszenie zobowiązań wymienionych w punkcie IV § 2 niniejszego Regulaminu może skutkować rozwiązaniem współpracy z Ambasadorem.

           

           § 2 

          ZOBOWIĄZANIA MARKI LOVEINK  

          1. Przez cały czas trwania współpracy marka LOVEINK  zobowiązana jest wobec Ambasadora do:  
           1. zaopatrywania Ambasadora w kosmetyki LOVEINK – co miesiąc zestaw kosmetyków Loveink, które Ambasador wykorzystuje do codziennej pracy jako tatuator;
           2. wysyłania dodatkowo nowych produktów, które marka LOVEINK chciałaby poddać recenzji użytkowników;
           3. udzielenia stałego rabatu dla Ambasadora w wysokości 10% na cały asortyment sklepu loveink.pl, obowiązującego przez cały okres współpracy; 
           4. udostępniania indywidualnych kodów rabatowych w sklepie hurt.loveink.pl dla followersów (osób śledzących) Ambasadora marki;  
           5. odpowiadania na propozycje Ambasadorów i angażowania się w różnego rodzaju wydarzenia oraz pomysły na akcje promocyjne na jego profilu/profilu studia, w którym pracuje;
           6. aktywnego wspierania Ambasadora i promowania go w kanałach social media marki.
          ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
          1. LOVEINK nie ponosi odpowiedzialności za Treści lub jakiekolwiek inne dane przekazywane przez Ambasadora. 
          2. Ambasador Marki ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane jego działaniami na Stronie, w tym za zamieszczenie nieprawdziwych Treści, ujawnienie tajemnicy służbowej, podanie nieprawdziwych/nieaktualnych danych osobowych oraz innych informacji poufnych lub niezgodnych z prawem. 

           

           VI
          PRAWA AUTORSKIE
          1. W przypadku, gdy w wyniku wykonania przedmiotu Umowy, AMBASADOR zamówienie stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Utwór”), z chwilą przekazania LOVEINK  w jakikolwiek sposób danego Utworu, AMBASADOR zamówienie przenosi na LOVEINK autorskie prawa majątkowe do takiego Utworu na zasadach określonych poniżej.
          2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie będzie ograniczone czasowo ani terytorialnie.
          3. W przypadku przekazania Utworu na nośniku fizycznym, AMBASADOR, w ramach zobowiązań zawartych w powyższym regulaminie, przeniesie na LOVEINK  własność tego nośnika.
          4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi na wszystkich znanych w chwili akcpetacji regulaminu polach eksploatacji, w szczególności:
          4.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
          4.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
          4.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 4. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
          4.4. oraz na wszystkich polach eksploatacji nieznanych w chwili akceptacji regulaminu.
          5. AMBASADOR zobowiązuje się nie wykonywać poniżej wymienionych autorskich praw osobistych do Utworu oraz upoważnia LOVEINK i jego następców prawnych do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów w imieniu i na rzecz AMBASADOR, w tym zezwala LOVEINK  na:
          decydowanie o sposobie oznaczania Utworów;
          decydowanie o pierwszym udostępnieniu Utworów;
          6. Adaptowanie, przetwarzanie (jakąkolwiek techniką), zmianę, dostosowanie i dowolne opracowywanie Utworów oraz na korzystanie i rozpowszechnianie przez LOVEINK z jakichkolwiek skrótów lub dowolnych fragmentów Utworów, również w połączeniu z innymi utworami, jak również na rozpowszechnianie Utworów bez wskazania Ambasadora zamówienie jako ich autora – w granicach zakreślonych przez pola eksploatacji i pozostałe postanowienia niniejszej Umowy.
             VII
             POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
             1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony wszystkim obecnym i potencjalnym Ambasadorom Marki na Stronie www.loveink.pl oraz w momencie podejmowania współpracy. 
             2. LOVEINK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
             3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 
             4. LOVEINK zastrzega sobie możliwość rozwiązania współpracy z Ambasadorem Marki bez podawania przyczyny. 
             5. LOVEINK  zastrzega sobie zaniechanie prowadzenia projektu „Ambasador Marki LOVEINK” w dowolnym momencie. 
              Twój koszyk
              Dziękujemy za kontakt. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe. Dziękujmy za zapis do newslettera Dzięki! Powiadomimy Cię, gdy będzie dostępny! Maksymalna liczba elementów została już dodana Do dodania do koszyka pozostał już tylko jeden produkt Do dodania do koszyka pozostało już tylko [num_items] pozycji.